<--- Terug

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder een:
Touch for Health Practitioner(TfHP); therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie(BVK), handelende als zelfstandig gevestigd Touch for Health Practitioner.
Kinesioloog; handelend als zelfstandig gevestigd kinesioloog.
Cliënt; degene aan wie door de TfHP of kinesioloog advies verleend wordt.
Praktijkadres; de locatie waarop de praktijk van de TfHP , kinesioloog behandeld wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft inzichten aan de cliënt op het gegeven praktijkadres.

Artikel 3, Basis
De therapeut geeft de cliënt inzichten na een intakegesprek op basis van spiertestresultaten.
Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren zich af te melden. Indien anders dan is de therapeut gerechtigd het honorarium in rekening te brengen.
Indien de therapeut om goede redenen niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren, dan zal de therapeut de cliënt zo snel mogelijk informeren. Hieraan zitten geen kosten voor de therapeut. Er wordt in overleg met de cliënt op een zo kort mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intakegesprek deelt de therapeut mede of verwijst naar de website welke tarieven er gelden en verwijst naar de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. De therapeut heeft het recht om verandering van tarieven door te voeren. Dit dient minimaal 6 weken voor aanvang aan bestaande cliënten vermeld te worden.

Artikel 6, Betaling
De cliënt betaalt de therapeut contant na ieder consult. De cliënt ontvangt een getekende factuur.

Artikel 7, Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.
De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Zij dient bij lichamelijke en/of psychische klachten altijd een arts te raadplegen.

Artikel 8, Inzagerecht
De cliënt kan te alle tijde inzicht krijgen in het eigen dossier.

Artikel 9, Verantwoordelijkheid
De cliënt is te alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. De therapeut zal bij lichamelijke en of geestelijke klachten en ziektebeelden de client verwijzen naar de reguliere geneeswijzen.

Artikel 10, Klachten
De therapeut is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologen. Bij klachten op basis van een consult Touch for Health Practitioner of Kinesioloog kan de cliënt zich wenden tot www.ki-net.nl onder klachtrecht.

Artikel 11, Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan inbreuk worden gemaakt door wettelijke regelingen.